הסכם משתתף בקורסים 

ההרשמה וההשתתפות שלי בהכשרה הינה בכפוף לתנאי הסכם זה. תשלום לקורס מהווה ביטוי להסכמתי לתנאים במסמך זה.

חבר קהילה לצורך הסכם זה הינו כל מי שנירשם לקהילה או לאקדמיה דרך אתר החברה  www.winwork.co.il נכון לתאריך 19/7/21

1- ידוע לי כי פתיחת ההכשרה מותנה במספר נרשמים מינימלי.

2- אני מתחייב באופן אישי למלוא התשלום עבור ההכשרה, בסך כולל של 1,000 ש"ח (1,200 ש"ח למי שאינו חבר קהילה), במועדי התשלום המפורטים בנספחים המצורפים.

3- ידוע לי כי מועדי ושעות ההכשרה מפורסמים בסילבוס והלו"ז המפורט שנשלחו אלי על-ידי צוות WINWORK בע"מ במקרה של שינויים – ישלחו אליי עדכונים מראש ככל האפשר. 

4- ידוע לי שההכשרה תימשך 4 פגישות בנות שעה וחצי כל אחת. בהתאם ללוח הזמנים שפורסם.

5- אני מתחייב להתנהגות תקינה ומכבדת במהלך כל תקופת ההכשרה, לרבות כלפי המשתתפים האחרים בהכשרה וכלפי צוות WINWORK בע"מ. בכלל זה אני מתחייב להימנע מפגיעה באחר (פגיעה פיזית או מילולית), ולהימנע פגיעה בשמה הטוב של  WINWORK בע"מ ו/או מי מטעמם. 

6- ידוע לי כי לצוות ההכשרה תהא הזכות להפסיק מיידית את לימודיו של המשתתף, במקרה של הפרת תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה ו/או במקרה של חשש שהשתתפותו פוגעת/תפגע בהתנהלות התקינה של ההכשרה ו/או באחרים. במקרה כזה לא יוענק לי החזר כספי כלשהו.

7- ידוע לי שכל מפגשי ההכשרה יועברו על-ידי המרצים/המנחים באופן מקוון (בזום או בפלטפורמה אחרת שתבחר על-ידי WINWORK) במקרה אני מתחייב להשתתף בהם באמצעות מחשב כולל מיקרופון ומצלמה, ובהתאם להוראות שאקבל בנושא הלמידה מרחוק מצוות WINWORK  ומהמרצים.

8- הנני נותן בזאת את הסכמתי החופשית והמודעת לאיסוף ושימוש במידע האישי שלי ע"י צוות WINWORK בע"מ כחלק ממאגר לשיפור מערך הלמידה. המידע נשמר ולא עובר לגורם שלישי.

תנאי רישום ותשלום לקורס

אני מתחייב לתשלום מלוא עלות ההכשרה בסך כולל של 1,000 ש"ח (1,200 ש"ח למי שאינו חבר קהילה), אשר ישולם עד תאריך 28/7/2021 (ניתן לשלם עד עשרה תשלומים)


1- משתתף אשר לא הסדיר את התשלום בזמן לא יורשה להשתתף בקורס

2- למרות האמור בסעיף 1, במקרים חריגים רשאית WINWORK על פי שיקול דעתה הבלעדי לאשר השתתפות למרות אי הסדרת התשלום. אישור זה תקף אך ורק במידה וניתן בכתב ע"י סמנכ"ל הכספים של החברה

 

ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי

1. משתתף אשר מבקש לבטל את השתתפותו בהכשרה יודיע על כך בהקדם על ידי הודעה בכתב לכתובת הדוא”ל niva.winwork@gmail.com . על הביטול יחולו סעיפים 3-4 להלן.

2. יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהלות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והמשתתף מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות נספח זה, לרבות סעיף 1 לעיל.

3. משתתף שיבטל את הרשמתו להכשרה לפני תחילת ההכשרה:

הודעת ביטול בכתב שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת מסמכי הקבלה להכשרה, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עסקים, קודם למועד תחילת הלימודים בהכשרה, תזכה את המשתתף להחזר כל התשלום ששילם עבור ההכשרה, בניכוי דמי ביטול  המקסימליים המותרים בחוק.

4.משתתף שיבטל את הרשמתו להכשרה לאחר מועד תחילת ההכשרה לא יקבל את כספו חזרה

-  במקרה של כח עליון שיצר נסיבות שלא ניתן היה לצפותן מראש, שמנעו השתתפות של המשתתף בהכשרה או את המשך שהייה בו, כפוף להצגת האישורים המתאימים – תהיה לצוות ההכשרה אפשרות לקבוע זכאות להחזר כספי חלקי בהיקף שיוחלט ע"י WINWORK בע"מ. 

5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי והחזר כספים המגיע למשתתף לפי סעיף 3 לעיל יבוצע ע”י הצוות בתוך 21 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול ואישור WINWORK בע"מ לזכאות להחזר כאמור לעיל.